Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση, σύμφωνα με τους περισσότερους ορισμούς που έχουν δοθεί, είναι η εκτίμηση της «αξίας» του αντικειμένου που αξιολογείται (διαδικασίας, προγράμματος, πολιτικής, κλπ) και παρέχει στοιχεία για το «γιατί» οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν, θέτοντας επί τάπητος θέματα αιτιότητας. Η αξιολόγηση προσδιορίζει το βαθμό επίτευξης των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων, τις σκόπιμες και μη σκόπιμες συνέπειες αυτών των επιτευγμάτων, τις προσεγγίσεις που ήταν αποτελεσματικές και εκείνες που δεν ήταν κατάλληλες, τους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας των παρεμβάσεων και τα σχετικά διδάγματα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεισφορά των αξιολογήσεων στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, απαιτείται η κατάρτιση Σχεδίου Αξιολόγησης στην αρχή της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Το zipΣχέδιο Αξιολόγησης παίζει σημαντικό ρόλο καθώς δύναται να ενδυναμώσει την ποιότητα των αξιολογήσεων και την αποτελεσματική χρήση τους, διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τελικά να συνεισφέρει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τεκμηριωμένων Προγραμμάτων και Πολιτικών.

Το σχέδιο αξιολόγησης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής περιόδου είναι χρήσιμο να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις εκ των προτέρων, εφαρμογής και επιπτώσεων.

 • Εκ των προτέρων αξιολόγηση

   • Η διενέργεια της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2014.
    Ήταν απαιτούμενο κατά τον Κανονισμό (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No. 288/2014) «Draft report of the ex-ante evaluation» και συνοδεύει ως Παράρτημα το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα.

  zipΕκ των προτέρων Αξιολόγηση ΕΠ

 • Αξιολογήσεις εφαρμογής

  • Οι αξιολογήσεις εφαρμογής (implementation evaluation), πραγματοποιούνται κατά την υλοποίηση μίας παρέμβασης και εξετάζουν τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομαλή ολοκλήρωσή της.
 • Αξιολογήσεις επιπτώσεων

  • Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων (impact evaluation) έχουν ως στόχο να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα μίας παρέμβασης και να εξετάσουν τη θεωρία της αλλαγής που διέπει το σχεδιασμό της παρέμβασης.
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech