Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού 1303/2013 ενώ για τη σύνθεση της λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 240/2014.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της και συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ενώ αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

Οι διαδικασίες της Επιτροπής εκτελούνται και αποτυπώνονται στο Δίαυλο

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου (Σεπτ-2018)
Απόφαση Σύνθεσης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου (Φεβ-2020)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 
www.php.gov.gr
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
www.espa.gr
www.mou.gr
www.ependyseis.gr
help desk
www.ependyseis.gr/mis
www.ops.gr
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech