Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Τεχνική Βοήθεια

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων.

ΕΡΓΟ 1

Τίτλος:

Φορέας Υλοποίησης:

Προϋπολογισμός:

Διαρθρωτικό Ταμείο:

Περιγραφή:

Στόχοι:

Αποτελέσματα:

ΕΡΓΟ 2

Τίτλος:

Φορέας Υλοποίησης:

Προϋπολογισμός:

Διαρθρωτικό Ταμείο:

Περιγραφή:

Στόχοι:

Αποτελέσματα:

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech