Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου με την Αρ.Πρωτ. 903/31-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου αποφασίζει τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο11 του ΠΔ 4/2002 και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι , σύμφωνα με τα άρθρα 20,22, 23 της με ΑΠ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας»
Με την δημιουργία του καταλόγου, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου θα μπορεί να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ Β/449/24-2-2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού , διαδικασίες ανάθεσης έργων, μέσω επιλογής από τον κατάλογο
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στον κατάλογο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση.

Για νέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν ήταν εγγεγραμμένα στον προηγούμενο κατάλογο: 

 Για ήδη εγγεγραμμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον προηγούμενο κατάλογο:

 

 

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech