Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

27η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020)

26η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3360-03/12/2019)

25η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2918-17/10/2019)

24η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2571-17/9/2019)

23η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1730-7/6/2019)

22η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1109-09/04/2019)

Λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας προγενέστερες αποφάσεις δεν τελούν εν ισχύ