Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Επικαιροποίηση Καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 7 της υπ. αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα:

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριου του 2019 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον συγκεκριμένο κατάλογο.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία σας (ως  η συνημμένη αίτηση ) μέχρι 31/01/2019.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για νέα έγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech