Ένταξη έργου "Οργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων συσκέψεων"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Οργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων συσκέψεων

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1107
Θεματικός στόχος  :  
Άξονας Προτεραιότητας  :  7
Α/Α Απόφασης  :  1 
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000535
Τίτλος Πράξης  : Οργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων συσκέψεων
Δικαιούχος  :  ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου
Προϋπολογισμός  : 150.000 €
Απόφαση Ένταξης