Ένταξη έργου "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1199
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας  :  02
Α/Α Απόφασης  :  2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000578
Τίτλος Πράξης  :  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών
Δικαιούχος  :  Δήμος Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός  :  175.750,72 €
Απόφαση Ένταξης