Ένταξη έργου "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Άρτας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Πρέβεζας"

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1335
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας  :  02
Α/Α Απόφασης  :  2.1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001070
Τίτλος Πράξης  :  Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Άρτας
Δικαιούχος  :  ΔΕΥΑ Άρτας
Προϋπολογισμός  : 255.839,73 €
Απόφαση Ένταξης