Ένταξη έργου "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας"

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1335
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας  :  02
Α/Α Απόφασης  :  2.1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001145
Τίτλος Πράξης  :  Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
Δικαιούχος  :  ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
Προϋπολογισμός  :  295.253,23 €
Απόφαση Ένταξης