Ένταξη έργου "Bασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ φάση)"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Bασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ φάση)"

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1184
Θεματικός στόχος  :  02
Άξονας Προτεραιότητας  :  06
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000825
Τίτλος Πράξης  :  Bασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ φάση)
Δικαιούχος  :  ΕΦΑ Θεσπρωτίας
Προϋπολογισμός  :  1.200.000 €
Απόφαση Ένταξης