Ένταξη έργου "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου"

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1562
Θεματικός στόχος  :  05
Άξονας Προτεραιότητας   :  09
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002035
Τίτλος Πράξης  :  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου
Δικαιούχος  :  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου.
Προϋπολογισμός  :  126.865,78  €
Απόφαση Ένταξης