Ένταξη έργου "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1562
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας   :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002023
Τίτλος Πράξης  :  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών
Δικαιούχος  :  Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών.
Προϋπολογισμός  :  157.398,08 €
Απόφαση Ένταξης