Ένταξη έργου "Kέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Kέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1562
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας   :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002136
Τίτλος Πράξης  :  Kέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας.
Δικαιούχος  :  Νέα Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πρέβεζας.
Προϋπολογισμός  :  87.480,43 €
Απόφαση Ένταξης