Ένταξη έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζηρού"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζηρού"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1552
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας   :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5002215
Τίτλος Πράξης  :  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζηρού.
Δικαιούχος  :  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού.
Προϋπολογισμός  :  112.320 €
Απόφαση Ένταξης