Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για άλλες χωρικές στρατηγικές (ΟΧΕ)

  Στο πλαίσιο της πράξης «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ Ηπείρου για το σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση» εκπονήθηκε εμπειρογνωμοσύνη με θέμα «Προτάσεις για το Σχεδιασμό Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ITI)». Το παραδοτέο  περιλάμβανε τις προτάσεις του συμβούλου για την επιλογή καινοτόμων ιδεών που θα μετατραπούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τις γεωγραφικές περιοχές που θα περιλαμβάνονται στην ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση και την καλύτερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, πάντα σε σχέση με τις προτεραιότητες και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έξυπνη εξειδίκευση.

  Με βάση τις χρήσιμες ιδέες που υποβλήθηκαν και αναπτύχθηκαν στη φάση της διαβούλευσης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Περιφέρειας, αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και καινοτόμα, ως προς την προσέγγισή της, η πρόταση για τη δημιουργία «πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Η ιδέα αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δημιουργεί ένα ελκυστικό «περίβλημα» για την οργάνωση της επίσκεψης με τη μορφή συγκροτημένης «βιωματικής» εξερεύνησης στους βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου.

  Στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος μέσω της ολιστικής προσέγγισης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα που αφορά την ενοποίηση διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και επιμέρους πολιτιστικών διαδρομών με αναβαθμισμένες σύγχρονες υποδομές. Παράλληλα θα αναπτυχθούν δράσεις οργάνωσης/συνεργασίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, προβολής με χρήση ΤΠΕ και ανάδειξης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Η περιοχή που θα υλοποιηθεί το σχέδιο περιβάλλει τις σημαντικές αρχαίες πόλεις και περιοχές, που άκμασαν και άφησαν τα σημάδια τους στον Ηπειρωτικό χώρο (Νικόπολη, Κασσώπη,  Αχέροντας, Γίτανα, Δωδώνη, Αμβρακία κ.α.).

 Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε την 3878/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΖΒ7Λ9-ΦΝ1) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΖΒ7Λ9-ΦΝ1) η οποία τροποποιήθηκε με την 60/12-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΤ9Λ9-ΨΝΘ).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε με την 91/3-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΑ2Δ7Λ9-922) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ΟΕΕ) για την «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» με φορέα στρατηγικής την Περιφέρεια Ηπείρου.

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech