Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) - 9η Τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», ως προς τα ακόλουθα σημεία:

  1. Στην παράγραφο Ι. Καταβολή Α΄ δόσης ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις αντικαθίσταται η αναφορά «Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της α’ δόσης της ενίσχυσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Το χρονικό διάστημα των 24 μηνών μπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις τροποποίησης μείζονος σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των 24 μηνών παρατείνεται χρονικά κατά διάστημα ίσο με την εγκεκριμένη παράταση του επενδυτικού σχεδίου» με «Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της α’ δόσης της ενίσχυσης εντός τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Το χρονικό διάστημα των 30 μηνών μπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις τροποποίησης μείζονος σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των 30 μηνών παρατείνεται χρονικά κατά διάστημα ίσο με την εγκεκριμένη παράταση του επενδυτικού σχεδίου».

Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής του αιτήματος καταβολής της α’ δόσης της ενίσχυσης οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού.

 

Στοιχεία Πρόσκλησης

 

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

 

Δυνητικοί φορείς:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Περίοδος Υποβολής: 25/7/2017 - 30/11/2017

Προϋπολογισμός: Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 12.500.000 €

Πρόσκληση

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech