τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/2021

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» με τον οποίο, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται μεγάλος αριθμός διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάρχει κωδικοποιημένος Πίνακας με τον χρόνο έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του Νόμου.

https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-nomothesia/19-c-ethniko-dikaio/606-dimosiefsi-n-4782-2021-anamorfosi-tou-rythmistikou-plaisiou-ton-dimosion-symvaseon

Ειδικότερα όσον αφορά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) επισημαίνονται τα ακόλουθα:

– από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου, ήτοι από 9/3/2021, αλλάζει το χρηματικό όριο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχεία αναφορικά με συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικά ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 6 παρ. 1 Ν 4782/2021), αντί του ορίου των χιλίων (1.000,00) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση αυτού.

– η αύξηση του χρηματικού ορίου υποχρεωτικής καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ πλέον, έγινε έτσι ώστε να συμπίπτει με τα χρηματικά όρια των δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας. Οι δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας είναι μία νέα κατηγορία δημοσίων συμβάσεων που προστίθεται στον Ν. 4412/2016 (άρθρα 2 παρ. 1 περ. 30α,  117Α και 327Α του Ν. 4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με τα άρθρα 1, 49 και 127 του Ν. 4782/2021 αντίστοιχα). Για τις εν λόγω συμβάσεις δύναται να μην απαιτείται καμία διαδικασία ανάθεσης και οι σχετικές πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται πράξη ανάθεσης ή διαδικασία εκτέλεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ! Σημειώνεται ότι η μη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από τις σχετικές διατάξεις πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και σε έργα χρηματοδοτούμενα με εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, κανονικότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών τους, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία καταχωρισθούν ή επανακαταχωρισθούν από το αρμόδιο όργανο εντός ενός μηνός από τις 9/3/2021, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων (άρθρο 242 Ν. 4782/2021).

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp