τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 77/2019 (Α/Α 3550) : Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια”

Προσοχή σημαντικά σημεία 2ης τροποποίησης:

  • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 6.4.2 από «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης» σε «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης» , οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού.
  • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 6.4.2 από «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται» σε «Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός είκοσι οκτώ (28) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται», οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού.
  • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 11.2.2 από «Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μία (1) φορά και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες)» σε «Είναι δυνατή η υποβολή έως δύο αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης».

Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 11.3.2 από «Η ενδιάμεση καταβολή ανέρχεται στο 50% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης. Καταβάλλεται από την ΔΙΑΠ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από έλεγχο που διενεργήσει η ΔΙΑΠ πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης και το ανάλογο φυσικό αντικείμενο.» σε «Είναι δυνατή η υποβολή έως δύο αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης εκ των οποίων το πρώτο μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% και το

  • δεύτερο μετά την εκτέλεση το πολύ του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). Καταβάλλεται από την ΔΙΑΠ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από έλεγχο που διενεργήσει η ΔΙΑΠ πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης και του ανάλογου φυσικού αντικειμένου», οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού

Η πρόσκληση αφορά:

Η δράση αποσκοπεί στον προσανατολισμό στην εξωστρέφεια μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις.

Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά υφιστάμενες MME

 

Περίοδος υποβολής: από 18/02/2019 έως 28/6/2019 (15.00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (π.χ. 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.1.2016.
  • Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.
  • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Τι χρηματοδοτείται: Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και  δαπάνες προβολής και δικτύωσης.

Προϋπολογισμός: Η συνολική επιχορηγούμενη  Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 20.000 € και με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000 €.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Συνημμένα Πρόσκλησης

07/12/2020Πρόσκληση (2η τροποποίηση)
24/04/2019 Πρόσκληση (1η τροποποίηση)
13/02/2019Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
13/02/2019 Πρόσκληση  Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.