τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Εκχωρήσεις / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Προσκλήσεις / Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 8η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Προσοχή σημαντικά σημεία 8ης τροποποίησης:

  • Αντικατάσταση του εδαφίου του κεφαλαίου 6 από «Λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να παραταθεί οποιαδήποτε προθεσμία της πρόσκλησης» σε «Λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να παραταθεί οποιαδήποτε προθεσμία της πρόσκλησης. Για τον έλεγχο της τήρησης των προθεσμιών της πρόσκλησης δεν θα ληφθούν υπόψη τα διαστήματα για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική απόφαση αναστολής των προθεσμιών.»
  • Αντικατάσταση του εδαφίου της παραγράφου 11.2 από «Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από τη ΔΙΑΠ γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην ΔΙΑΠ και θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).» σε «Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από τη ΔΙΑΠ ή από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στον ΕΦ και θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).»
  • Αντικατάσταση του εδαφίου της παραγράφου 11.2.2 από «Εάν κατά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση/δημόσια χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί από την ΔΙΑΠ … » σε «Εάν κατά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση/δημόσια χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί από την ΔΙΑΠ ή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου … »

Η πρόσκληση αφορά: Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων για το πλήρες μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων (μηνιαίες μικτές αποδοχές, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας) για χρονικό διάστημα 18 μηνών πλήρους απασχόλησης με τη δημόσια

δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης του ωφελούμενου της δράσης και τον αριθμό αυτών.

Χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 7/01/2020 ( ώρα 13:00) έως 15/10/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα».

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην ΠεριφέρειαΗπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.7.2019. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ 25.99.26, 25.99.29, 25.99.99, 32.12.11.
  • Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
  • Να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου πριν την 1.1.2018.
  • Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση (2018) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν τις 1.1.2018.

Τι χρηματοδοτείται: Το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες

πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας.

Προϋπολογισμός: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.000.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Συνημμένα Αρχεία

02/04/2021 Πρόσκληση(8η Τροποποίηση)
10/11/2020 Πρόσκληση(7η Τροποποίηση)
30/09/2020 Πρόσκληση(6η Τροποποίηση)
28/08/2020 Πρόσκληση(5η Τροποποίηση)
09/06/2020 Πρόσκληση(4η Τροποποίηση)
30/03/2020 Πρόσκληση(3η Τροποποίηση)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 79/2019 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ”
07/02/2020 Πρόσκληση(2η Τροποποίηση)
30/12/2019 Πρόσκληση(1η Τροποποίηση)
03/12/2019 Πρόσκληση Συνημμένα
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp