τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 10η τροποποίηση της
Πρόσκλησης με τίτλο “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου”

Προσοχή σημαντικά σημεία 10ης τροποποίησης:

 • Αντικατάσταση του εδαφίου του κεφαλαίου 7 από «Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται το αργότερο σε διάστημα τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της Απόφαση Ένταξης» σε «Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 11/10/2021.»
 • Αντικατάσταση του εδαφίου της παραγράφου 11.1.Α από «Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο έως πέντε (5) μήνες μετά την Απόφαση Ένταξης» σε «Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο μέχρι τις 11/10/2021.»
 • Η πρόσκληση αφορά:

  Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους το 2021.

  Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

  Περίοδος υποβολής: από 15/10/2020 (15.00) έως 23/12/2020 (15.00)

  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19».

  Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα Επιχορήγηση

  Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

  Όροι και προϋποθέσεις:

  Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

  Τι χρηματοδοτείται: Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

  Προϋπολογισμός: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 46.500.000,00€.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

 

Συνημμένα Πρόσκλησης

23/09/2021 Πρόσκληση (10η Τροποποίηση)
23/07/2021 Πρόσκληση (9η Τροποποίηση)
02/07/2021Πρόσκληση (8η Τροποποίηση)
23/04/2021 Πρόσκληση (7η Τροποποίηση) Συννημένα Πρόσκλησης
16/12/2020  6η  Τροποποίηση
02/12/2020  Πρόσκληση (5η Τροποποίηση)
13/11/2020 Πρόσκληση (4η Τροποποίηση)
11/11/2020 Πρόσκληση(3η Τροποποίηση)
30/10/2020 Πρόσκληση (2η Τροποποίηση)
23/10/2020 Πρόσκληση (1η Τροποποίηση)
22/10/2020Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105
14/10/2020Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»
14/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
8/10/2020 Πρόσκληση 
8/10/2020 Πίνακας υπολογισμού βαθμολογίας πρότασης
8/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
22/10/2020 Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.