τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου / Προσκλήσεις / Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου”

Προσοχή σημαντικά σημεία 6ης τροποποίησης:

  • Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 23/12/2020 ώρα 15.00.
  • Αντικατάσταση του εδαφίου του Κεφαλαίου 5 από «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)» σε «Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τροποποίηση της έγκρισης του καθεστώτος ενίσχυσης “Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:  οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)».
  • Αντικατάσταση του εδαφίου του Κεφαλαίου 10.4 από «Το σύνολο των αποφάσεων ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 31/12/2020» σε «Το σύνολο των αποφάσεων ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 30/6/2021».
  • Προσθήκη ΚΑΔ στο Παράρτημα Ι σύμφωνα με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως προκύπτει από τη σχετική Απόφαση. 

Η πρόσκληση αφορά:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους το 2021.

Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 15/10/2020 (15.00) έως 23/12/2020 (15.00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19».

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Τι χρηματοδοτείται: Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

Προϋπολογισμός: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45.000.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Συνημμένα Πρόσκλησης

16/12/2020 pdf 6η  Τροποποίηση pdf Συννημένα Πρόσκλησης
02/12/2020 pdf Πρόσκληση (5η Τροποποίηση)
13/11/2020pdf Πρόσκληση (4η Τροποποίηση)
11/11/2020pdf Πρόσκληση(3η Τροποποίηση)
30/10/2020pdf Πρόσκληση (2η Τροποποίηση)
23/10/2020pdf Πρόσκληση (1η Τροποποίηση)
22/10/2020Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105
14/10/2020Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»
14/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
8/10/2020pdf Πρόσκληση 
8/10/2020pdf Πίνακας υπολογισμού βαθμολογίας πρότασης
8/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
22/10/2020pdf Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp