τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Άρση αναστολής προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Δημοσιότητα - Ενημέρωση / Άρση αναστολής προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Με την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 510/24-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΡΘ7Λ9-9ΥΝ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προχωρά στην άρση της αναστολής των προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί ανάκληση της προηγούμενης απόφασης (αρ. πρωτ. 2831/6.11.2020 – ΑΔΑ: Ψ2ΡΚ7Λ9-Β0Μ) και σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των προθεσμιών που αναφέρονται στις ανωτέρω προσκλήσεις από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής της.

Απόφαση

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp