Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Εκχωρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4314/2014 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζονται ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την άσκηση αρμοδιοτήτων άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τέτοια προγράμματα είναι:

  • Το τομεακό «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ), για πράξεις του ΠΑΑ
  • Το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech