Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Αγροτική Ανάπτυξη

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρμόδια για τη διαχείριση Υπομέτρων και Δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με την υπ΄ Αριθμ. 2545/17.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ Αριθμ. 1776/23.05.2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1983/Β/30-05-2019).

Τα εκχωρούμενα Υπομέτρα / Δράσεις αφορούν:

Υπομέτρο / Δράση Τίτλος Υπομέτρου / Δράσης
4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
4.3.2 Έργα αναδασμών
4.3.3 Δασική οδοποιία
16.1 – 16.2 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
16.4 Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο
19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση (CLLD/LEADER)

 

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech