Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Μέτρο 16 Συνεργασία

Δράση 1

Συστήνεται η Επιχειρησιακή Ομάδα η οποία καταρτίζει Σχέδιο Δράσης.

 Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει :

 • αντικείμενο και στόχους του έργου
 • καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα που θα προκύψουν

 Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 αποτελεί κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους 5.000€.


Δράση 2

Η Ε.Ο. έχει συσταθεί και καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με διάρκεια έως 3 έτη.

 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει :

 • περιγραφή του προτεινόμενου έργου και των μελών της Ε.Ο.
 • το πλάνο εργασίας για κάθε μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας
 • περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του έργου
 • περιγραφή των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων
 • τον συνολικό Π/Υ και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ανά μέλος της Ε.Ο.
 • συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής επένδυσης (εάν υφίσταται).

 Η χρηματοδότηση αφορά στο 100% (εκτός από τις δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης) και το ανώτατο όριο για τη Δράση 2 είναι :

 • Τοπικό επίπεδο: 145.000 €
 • Διατοπικό επίπεδο: 295.000 €
 • Διακρατικό επίπεδο: 445.000 € 
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech