Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Μέτρο 19 Συνεργασία - Leader/CLLD

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Στο πλαίσιο του υποµέτρου 19.2 υλοποιούνται:

  • παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, και
  • παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν επιχειρηµατικό χαρακτήρα.

Οι κατηγορίες των δράσεων που µπορούν να υλοποιηθούν µέσω των τοπικών προγραµµάτων και συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εγκεκριµένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύµφωνες µε τα όσα προβλέπονται στο κάθε εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα.

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech