τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου με την Αρ.Πρωτ. 903/31-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου αποφασίζει τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο11 του ΠΔ 4/2002 και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι , σύμφωνα με τα άρθρα 20,22, 23 της με ΑΠ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας»
Με την δημιουργία του καταλόγου, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου θα μπορεί να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ Β/449/24-2-2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού , διαδικασίες ανάθεσης έργων, μέσω επιλογής από τον κατάλογο
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στον κατάλογο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση.

Για νέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν ήταν εγγεγραμμένα στον προηγούμενο κατάλογο:

Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση νέων φυσικών ή νομικών προσώπων

Παράρτημα ΙΙΙ  – Υπεύθυνη δήλωση νέων νομικών προσώπων

Παράρτημα ΙΙΙ – Υπεύθυνη δήλωση νέων φυσικών προσώπων

Για ήδη εγγεγραμμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον προηγούμενο κατάλογο:

Παράρτημα ΙV – Αίτηση εγγεγραμμένων φυσικών ή νομικών προσώπων στον προηγούμενο κατάλογο

Παράρτημα V – Υπεύθυνη δήλωση εγγεγραμμένων νομικών προσώπων στον προηγούμενο κατάλογο.

Παράρτημα V – Υπεύθυνη δήλωση εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων στον προηγούμενο κατάλογο

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.