τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Κατευθυντήρια οδηγία 14 – Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Υποστήριξη Δικαιούχων / Θεσμικό πλαίσιο / Νόμοι - Εγκύκλιοι -Π.Δ - Οδηγίες / Κατευθυντήρια οδηγία 14 – Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
Κατευθυντήρια οδηγία 14 (Απόφαση 295/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) 
Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp