τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Εκχωρήσεις του ΕΠ

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Οι δράσεις αφορούν στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, με την υπ΄ Αριθμ. 3848 / 6-5-2015 (ΦΕΚ 805/Β/6-05-2015)όπως προβλέπεται και στο Ν. 4314/2014 (νόμος ΕΣΠΑ) και η οποία διατίθεται παρακάτω.

Εκχωρήσεις του ΕΠ

Η ΔΑ, κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) προσδιορίζει: Εάν θα αξιοποιήσει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς. Τις δράσεις του ΕΠ, τη διαχείριση των οποίων θα αναθέσει σε Ενδιάμεσους Φορείς ΕΦ. Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι Υπηρεσίες που ορίστηκαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς είναι: Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, που αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3b και 3c του Άξονα 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8i και 8v του Άξονα 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων», σύμφωνα με την 907/27-3-2019 (ΦΕΚ 1412/τΒ/24-4-2019) (ΑΔΑ 6ΤΚΣ7Λ9-Π1Σ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση του μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, που αφορά στην συνεισφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), σύμφωνα με την 3533/13-12-2017 (ΦΕΚ 4614/τΒ/28-12-2017) (ΑΔΑ 60ΑΕ7Λ9-539) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου. Ο Δήμος Ιωαννιτών, που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες / τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών», σύμφωνα με την 2949/3-11-2017 (ΦΕΚ 4230/τΒ/4-12-2017) (ΑΔΑ ΩΓ3Ζ7Λ9-ΖΣΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.

(περισσότερα…)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.