τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγο με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2020) του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του  ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου  2014-2020 , με  προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων  των συμβάσεων, προκειμένου  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ.

Δημοσιότητα εκ των υστέρων έτους 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp