Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Στρατηγικές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τις περιόδου 2014 – 2020 έχοντας σας στόχο την «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» για όλες τις Περιφέρειες της Ένωσης.

Για να προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από διαβούλευση με όλους του τοπικούς φορείς, ανέπτυξε Στρατηγικές σε δύο βασικούς τομείς.

Α) Στον τομέα της οικονομίας, η Στρατηγική η οποία περιγράφει που πρέπει να κατευθυνθεί η παραγωγική δραστηριότητα ώστε να υπάρξουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, ονομάζεται "Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης".

β) Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση, στην κοινωνία όλων των ομάδων και στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Για  το σκοπό αυτό εκπονήθηκαν η "Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού" και η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά". Επίσης συντάσσεται μελέτη για την "Διάγνωση των αναγκών της Περιφερειακής αγοράς εργασίας".  

 

 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)   

ΕΥ ΟΠΣ

Μελέτη Επικαιρότητας

 

 

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech