Νόμοι – Προεδρικά Διατάγματα και λοιπές Κανονιστικές Διατάξεις

Νόμος 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Νόμος 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020