τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

  • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  • Ιστορικό Σύνταξης
  • Διαβούλευση

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και στις 11 Δεκεμβρίου 2018.

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 11/12/2018 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10172 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004)

ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (2η Τροποποίηση).

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020 (2η Τροποποίηση)

 Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

Τα υποβληθέντα συμπληρωματικά κείμενα περιλαμβάνουν:
Μη-απαίτηση ΠΠ για 2η αναθεώρηση ΕΠ Ηπείρου
Αιτιολόγηση 2ης Αναθεώρησης ΕΠ Ήπειρος
Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών EKT/ΕΤΠΑ
Πλαίσιο Επίδοσης

Ευρήματα-Συμπεράσματα 1ης Αξιολόγησης

 Συνημμένα Έγγραφα 2ης Αναθεώρησης

Την αρχική έκδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα συνημμένα αρχεία αυτής μπορείτε να βρείτε εδώ

Την 1η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα συνημμένα αρχεία αυτής μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι Περιφέρειες της χώρας κατάρτισαν τα Περιφερειακά Προγράμματα που θα υλοποιούνται την περίοδο 2014 – 2020.

Στην Ήπειρο η Ομάδα για τον σχεδιασμό του Προγράμματος μετά από την συγκρότησή της (2012), υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις αρχικές προτάσεις της, που αποτύπωναν τις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες, ενώ τον Μάιο του 2013 υποβλήθηκαν στο Υπουργείο οι προτάσεις της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση περιφερειακών και τομεακών πολιτικών ανάπτυξης.

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη :

συντάχθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο και υποβλήθηκε το καλοκαίρι του 2014.

Ακολούθησε διαβούλευση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύνταξη νεότερων σχεδίων (όλη την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2014) με τελική υποβολή και έγκριση του στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους εταίρους με τους οποίους διαβουλεύονται το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στους εταίρους συγκαταλέγονται :

  • α) οι αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές
  • β) οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι 
  • γ) οι φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων.

Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιστορικό Σύνταξης Διαβούλευση Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και στις 11 Δεκεμβρίου 2018. Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 11/12/2018 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10172 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004) ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (2η Τροποποίηση). Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 – 2020 (2η Τροποποίηση)  Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  Τα υποβληθέντα συμπληρωματικά κείμενα περιλαμβάνουν: Μη-απαίτηση ΠΠ για 2η αναθεώρηση ΕΠ Ηπείρου Αιτιολόγηση 2ης Αναθεώρησης ΕΠ Ήπειρος Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών EKT/ΕΤΠΑ Πλαίσιο Επίδοσης Ευρήματα-Συμπεράσματα 1ης Αξιολόγησης Συνημμένα Έγγραφα 2ης Αναθεώρησης Την αρχική έκδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα συνημμένα αρχεία αυτής μπορείτε να βρείτε εδώ Την 1η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα συνημμένα αρχεία αυτής μπορείτε να βρείτε εδώ Ολοκληρώθηκε από όλες τις Περιφέρειες της χώρας η κατάρτιση των Περιφερειακών Προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2014 – 2020. Στην Ήπειρο η Ομάδα για τον σχεδιασμό του Προγράμματος μετά από την συγκρότησή της (2012), υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις αρχικές προτάσεις της, που αποτύπωναν τις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες, ενώ τον Μάιο του 2013 υποβλήθηκαν στο Υπουργείο οι προτάσεις της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση περιφερειακών και τομεακών πολιτικών ανάπτυξης. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη : την Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Ευρώπη 2014-2020, τα Κείμενα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020, την Ex-ante αξιολόγηση,  τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα αποτελέσματα – συμπεράσματα του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου στα Ιωάννινα (Αναπτυξιακή Ημερίδα Περιφέρειας Ηπείρου για το σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και  Συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου), το σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, συντάχθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο και υποβλήθηκε το καλοκαίρι του 2014. Ακολούθησε διαβούλευση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύνταξη νεότερων σχεδίων (όλη την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014) με τελική υποβολή και έγκριση του στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους εταίρους με τους οποίους διαβουλεύονται το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στους εταίρους συγκαταλέγονται : α) οι αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές β) οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι  γ) οι φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων.

(περισσότερα…)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.