τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 • Όραμα
 • Στόχοι
 • Ενδεικτικές Δράσεις
 • Υποβολή Προτάσεων
 • Προϋπολογισμός
Μέσα από μια διαρκή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η Περιφέρεια έχει ως όραμα, να καταστεί «Αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα πέντε στρατηγικών στόχων.
Ειδικότερα:

 • • Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • • Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.
 • • Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.
 • • Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
 • • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
 • Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων και ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ.
 • Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και για την υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.
 • Ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.
 • Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά (για οικιακή χρήση) κτίρια.
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα.
 • Επενδύσεις σε έργα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
 • Επενδύσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) και στη διαχείριση λυμάτων.
 • Επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.
 • Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών / χωροταξικών μελετών.
 • Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτυού τόσο διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όσο και έργων υποστήριξης αυτού (σύνδεση με ΔΕΔ-Μ με άλλες περιοχές).
 • Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο
 • Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.
 • Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για την προσαρμογή τους στο περιβάλλον που δημιουργείται από την εφαρμογής της Περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
 • Υποδομές υγείας.
 • Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, φροντίδας και στέγασης και υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες.
 • Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
 • Υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.
 • Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
 • Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.
 • Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες
 • Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο.
 • Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.
 • Υποδομές προσχολικής, σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες με βάση τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

Δικαίωμα υποβολής Προτάσεων ανάλογα με τις προκηρύξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έχουν:
 • • Κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου
 • • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ)
 • • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε :
337.076.281 €, εκ των οποίων 284.497.887 € συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 52.578.394€ συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.