Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ Ηπείρου» (ΕΕΕΠ) προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου έχει στη διάθεσή της. Γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου συνεργάστηκε με τις Επιτελικές Δομές, τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, και την Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ Ηπείρου (Νοέμβριος 2019)

 

 
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech