Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Τεχνική Βοήθεια

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων.

1. Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών -Ερευνών (MIS 5000171)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  1.100.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Εκπόνηση μελετών -εμπειρογνωμοσυνών και ερευνών. 

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων   του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020  και την εκπλήρωση των στόχων του, μέσω εκπόνησης μελετών - εμπειρογνωμοσυνών και ερευνών.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων    

2. Υπηρεσίες Σύμβουλων (MIS 5000210)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  1.700.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Υπηρεσίες Συμβούλων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και η ίδια η Υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων    

3. Δημοσιότητα Προβολή Και Πληροφόρηση (MIS 5000247)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  750.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Υλοποίηση μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου. Αυτά θα περιλαμβάνουν ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας των δικαιούχων, των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις επιμέρους παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, το ρόλο και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ρόλο και τη συμμετοχή της Περιφέρειας. Επίσης θα περιλαμβάνονται ενέργειες που θα πληροφορούν για τις ευκαιρίες και τις διαδικασίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού παραγωγή διαφημιστικού υλικού, λειτουργία δομών πληροφόρησης.. 

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υλοποίηση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αποτελέσματα: Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής Και Πληροφόρησης     

4. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού (MIS 5000316)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  300.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση των μετακινήσεων σε εξωτερικό και εσωτερικό για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων   του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020  και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων    

5. Οργάνωση Εκδηλώσεων - Συνεδριάσεων -Συσκέψεων (MIS 5000535)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  150.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Με το πρόν έργο προβλέπεται η πραγματοποιηση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων οργάνων και συσκέψεων , για τις ανάγκες υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 . Θα καλυφθούν κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/και υπηρεσίας που συνδέονται με αυτές.

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων   του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020  και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων    

6. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ (MIS 5000958)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  40.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Με την παρούσα πράξη θα καλυφθούν ανάγκες για: i) Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων εξοπλισμού και λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του ΕΠ και την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔ.ii) Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισμού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του ΕΠ και την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔ.

Στόχοι: Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ. Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020  και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων    

7. Έξοδα δημοσιεύσεων- ανακοινώσεων (MIS 5000931)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  50.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Η πράξη άφορα έξοδα δαπανών για δημοσιεύσεις προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020  και την εκπλήρωση των στόχων του. Παράλληλα στοχεύει στην ενημέρωση ενδιαφερομένων και ευρύτερου κοινού.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων    

8 . Αξιολόγηση Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 (MIS 5006081)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  350.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Παροχή συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 (εκτός των θεματικών αξιολογήσεων δράσεων του ΕΚΤ) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης καθ όλη την διάρκεια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο Αξιολόγησης ξεκινάνε το 2017 με αξιολογήσεις εφαρμογής και ολοκληρώνονται το 2023 με αξιολογήσεις επιπτώσεων.

Στόχοι: Οι αξιολογήσεις θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων του Ε.Π., θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του, θα εκτιμούν τις επιπτώσεις του, αλλά και θα εστιάζουν στα αποτελέσματα του και στην εκτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής που υιοθετήθηκε. Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων   του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020  και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων - Εκθέσεις αξιολόγησης     

9. Σύμβουλοι ΕΚΤ (MIS 5008143)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  425.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Περιγραφή: Υπηρεσίες συμβούλων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση δράσεων του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων    

10. Γενικά έξοδα λειτουργίας (MIS 5010182)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  600.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Με την συγκεκριμένη πράξη θα υποστηριχθούν υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που θα υποστηριχθούν είναι: α) Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας, β) Υπηρεσίες ταχυδρομικών και ταχυμεταφορών, γ) Δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών, δ) Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, ε) Υπηρεσίες φύλαξης αρχείων και σάρωσης εγγράφων κ.α.

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020 και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων.    

11. Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων ΕΚΤ (MIS 5010816)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  75.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Περιγραφή: Υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ηπειρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.Τα μέτρα περιλαμβάνουν ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας των δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις επιμέρους παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, το ρόλο και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Περιφέρειας.Επίσης θα περιλαμβάνονται ενέργειες που θα πληροφορούν για τις ευκαιρίες και τις διαδικασίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος.

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων.    

12. Εξοπλισμός γραφείων 2018 (Τεχνική Βοήθεια) (MIS 5027322)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός: 5.000,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Περιγραφή: Προμήθεια εξοπλισμού εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020 και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων.    

13. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού ΕΚΤ (MIS 5032836)

Φορέας Υλοποίησης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:  10.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Περιγραφή: Χρηματοδότηση των μετακινήσεων σε εσωτερικό και εξωτερικό για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και που αφορούν δράσεις του ΕΚΤ

Στόχοι: Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην υποβοήθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και την εκπλήρωση των στόχων του.

Αποτελέσματα: Τα παραδοτέα των υποέργων.    

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech