Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) - 2η Τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας".

 

Επίκειται τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των

Επενδυτικών Σχεδίων μέχρι την Πέμπτη 30/11/2017 ώρα 14.00

(Τροποποίηση πρόσκλησης 44/2017 (ΑΑ 2267))

Προσοχή σημαντικά σημεία 2ης τροποποίησης

 1. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) Πέμπτη 23.11.2017 ώρα 14.00.
 2. Δυνατότητα συμμετοχής και άλλων μορφών επιχειρήσεων: Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ. 
 3. Για την περίπτωση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και επομένως και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι, είτε αυτόνομα είτε σε σχήματα συνεργασίας, Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.
 4. Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ οι οποίοι σχετίζονται με τούς τομείς Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία.
 5. Υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής που ορίζονται στο Παράρτημα VII του οδηγού της Πρόσκλησης σε έντυπη μορφή μέχρι την Πέμπτη 23.11.2017 ώρα 14.00. 
 6. Τροποποίηση των ενοτήτων 9.1 Όργανα Αξιολόγησης, 9.2 Διαδικασία Αξιολόγησης & 9.5 Διαδικασία Ενστάσεων ως προς τον αριθμό των αξιολογητών, τη διαδικασία αξιολόγησης, την πρόσβαση των αξιολογητών στα στοιχεία της πρότασης και τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων.
 7. Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της α’ δόσης της ενίσχυσης εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται.
 8. Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Ηπείρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι ΜΜΕ και εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι μεγάλη επιχείρηση.
 9. Τροποποιείται το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Χ και απαιτείται η υποβολή του από όλους τους φορείς που συμμετέχουν ως Δικαιούχοι στην υποβαλλόμενη πρόταση με τις αντίστοιχες προσαρμογές.

Όλες οι τροποποιήσεις αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη πρόσκληση.

 Η πρόσκληση αφορά

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας

Περίοδος υποβολής

από 25/7/2017 έως 23/11/2017 (ώρα 14:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας».

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, Οι ... 

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • Δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας.

Προϋπολογισμός

€ 6.150.000

Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€.

 

Όλες οι τροποποιήσεις αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44

pskeΗ Υποβολή Προτάσεων πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Πρόσκληση (2η Τροποποίηση)  - (εναλλακτική διεύθυνση μεταφόρτωσης εδώ)

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech