Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 61/2018 (Α/Α 3191): Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα - 1η Τροποποίηση

Η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης «Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» αφορά τα ακόλουθα σημεία. 

 

  • Τροποποίηση του εδαφίου iv στην 6.2

Από «Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου» σε «Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας. Επίσης δαπάνες που αφορούν τη σύνταξη – παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00€.

  • Τροποποίηση στο Παράρτημα VIII :ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(Α/Α:27 «Δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής»)

 

  • Προσθήκη στο άρθρο 14 «Υποχρεώσεις Δικαιούχων» εδαφίου ιθ ως εξής:

ιθ) Οι υπηρεσίες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας θα παρέχονται αποκλειστικά σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

  • Προσθήκη στο τέλος του Παραρτήματος ΙX «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ» εδαφίου ως εξής:

«Οι υπηρεσίες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας θα παρέχονται αποκλειστικά σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)».

Οι αρχικές πληροφορίες για την πρόσκληση (ποιους αφορά , σε ποιους απευθύνεται  κλπ) μπορούν να βρεθούν στο άρθρο :

Πρόσκληση: Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας

1η τροποποίηση της πρόσκλησης
Συνημμένα Πρόσκλησης
Υπεύθυνη Δήλωση (τροποποίηση)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech