Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027213 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

Στοιχεία Ενταγμένης Πράξης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 097

Κωδικός ΟΠΣ Ενταγμένης Πράξης : 5027213

Τίτλος Πράξης: «Συμμετοχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ»

Δικαιούχος : Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

Συνολικός Προϋπολογισμός : 7.300.000,00 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη : 7.300.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης : 14-02-2018

Ημερομηνία Λήξης : 31-12-2023

Φυσικό Αντικείμενο : Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στοχεύει στη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων (Ταμείο Δανείων, Ταμείο Εγγυήσεων, κλπ) με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση). Τα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου αφορούν στην παροχή δανείων και εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις για την κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Απόφαση Ένταξης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech