Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44

Ερώτηση:

Αν  το σχήμα περιέχει 1 επιχείρηση και έναν ερευνητικό οργανισμό, ποιός θα είναι στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος προϋπολογισμός στον οποίο μπορεί να ανέλθει η πρόταση; 300.000 ή 500.000;

Απάντηση:

Στο σχήμα που περιγράφετε, ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 300.000€.

 

Ερώτηση:

Είναι δυνατόν το σχήμα να περιλαμβάνει 2 επιχειρήσεις εξαρτημένες μεταξύ τους ή θα πρέπει αποκλειστικά οι 2 επιχειρήσεις να είναι ανεξάρτητες; Αν μπορούν να συμμετέχουν εξαρτημένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό εξάρτησης είναι αυτό δυνατό;

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης με τη συμμετοχή δύο επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός δημόσια δαπάνης της πρότασης δε μπορεί να ξεπερνά τις 500.000€. Θα εξεταστεί η σχέση των δύο επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με άλλες προκειμένου να προκύψει ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης και το αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης

 

Ερώτηση:

Στη σελίδα 12 της τροποποιημένης πρόσκλησης αναγράφεται ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα όπως «Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας». Υπάρχει μια αντίφαση με τη σελίδα 23 παράγραφος 1 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ) όπου αναγράφεται ότι «Η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή, εφόσον αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παρ. Ι της συνθήκης δε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και επομένως και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ενώ εάν το παραγόμενο προϊόν δεν εμπίπτει στο Παρ. Ι της Συνθήκης τότε είναι δυνατή η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και επομένως και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης».

Δηλαδή αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς και δεδομένου ότι το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος εμπίπτουν στο Παρ. Ι της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (σελ 140), είναι ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί πρόταση που αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων από το χώρο του ζωικού κεφαλαίου πλην της τυροκομίας. Ισχύει αυτό το συμπέρασμα; Μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση και ανάπτυξη προϊόντων κρέατος ή στην ανάπτυξη νέων  προϊόντων κρέατος και σε ποιον βαθμό;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την περίπτωση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι, είναι δυνατή η πειραματική ανάπτυξη μέχρι το στάδιο της κατασκευής πρωτοτύπων. Τα στάδια που ακολουθούν, δηλαδή η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή, δε μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Αν η επιχείρηση διαθέτει έναν ΚΑΔ ο οποίος είναι επιλέξιμος και αναγράφεται στον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ, μπορεί να υποβάλλει πρόταση η οποία θα επεκτείνεται και σε άλλους ΚΑΔ οι οποίοι είναι μεν επιλέξιμοι και συναφείς αλλά δεν είναι ενεργοποιημένοι στο TAXIS από την επιχείρηση; Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση να ενεργοποιήσει τους επιπλέον ΚΑΔ μετά την έγκριση της πρότασης;

Απάντηση:

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κατά την υποβολή της πρότασης το σχετικό ΚΑΔ στον οποίο αναφέρεται η πρόταση.

 

Ερώτηση:

Αν η επιχείρηση είναι ΙΚΕ μπορεί να υποβάλλει πρόταση για βιομηχανική έρευνα μόνη της ή σε συνεργασία με ερευνητικό φορέα;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

 

Ερώτηση:

Οι ΚΑΔ 4βάθμιας ανάλυσης είναι συνήθως 8ψήφιοι όχι 6ψήφιοι πχ. 26.30.10.01 οπότε και όλοι οι 4βάθμιοι ή 8ψήφιοι είναι επιλέξιμοι σωστά?

Απάντηση:

Όλοι οι ΚΑΔ που υπάγονται στις γενικές κατηγορίες 4ου επιπέδου, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης, είναι επιλέξιμοι.

 

Ερώτηση:

Όλοι οι 4βάθμιοι ΚΑΔ του 26.30 είναι επιλέξιμοι? Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα είτε σαν επιχείρηση είτε σαν λοιπός φορέας που όμως δεν ασκεί δραστηριότητες έρευνας?

Απάντηση:

Όλοι οι 6ψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται στην υποκατηγορία 26.30 «Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας» είναι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη δράση. Η συγκεκριμένη μορφή εταιρείας που αναφέρετε δεν περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους προς χρηματοδότηση δικαιούχους της πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι επιλέξιμο το σχήμα δύο ερευνητικοί οργανισμοί και μια εταιρεία; Αν ναι ποιος είναι ο μέγιστος προϋπολογισμός;

 Απάντηση:

Το συγκεκριμένο σχήμα που αναφέρετε είναι επιλέξιμο και ο ανώτατος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 300.000,00€.

 

Ερώτηση:

Αναφέρεται στην ανακοίνωση της πρόσκλησης ότι "Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Εμισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»". Ωστόσο, κάνοντας προσθήκη υπηρεσιών στον υπάρχοντα λογαριασμό μου στο ependyseis.gr δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η ένδειξη, ούτε όταν κάνω ένα νέο λογαριασμό. Είναι αυτό που λέει "​Φορέας Πρότασης ΠΕΠ Ηπείρου";

Απάντηση:

Για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης επιλέγετε στο μενού του ΠΣΚΕ τη Δράση «Φορέας Πρότασης ΠΕΠ ΗΠ: Ενίσχυση ΜΜΕ Ηπείρου».

 

Ερώτηση:

Θα ήθελα να ρωτήσω για την πρόσκληση 44/2017 που προκυρήχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, εάν είναι δυνατό να συμμετέχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Ιερές Μονές.

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση στο κεφάλαιο 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι». Ο Φορέας που αναφέρετε εμπίπτει στην ανωτέρω κατηγορία.

 

Ερώτηση:

Στο κεφ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες : να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια

Ηπείρου.....

Παρακαλώ ενημερώστε με πως πιστοποιείται ότι μία εταιρία που εδρεύει στην Αθήνα, δραστηριοποιείται στη Περιφέρεια Ηπείρου ?

Απάντηση:

Στην αίτηση υποβολής στο ΠΣΚΕ αναφέρεται στο σχετικό πεδίο ότι σε περίπτωση που «η έδρα της επιχείρησης δεν είναι εντός της περιφέρειας Ηπείρου, θα πρέπει είτε να λειτουργεί παράρτημα στην Περιφέρεια είτε προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε αυτή μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης».

 

Ερώτηση:

Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν στην Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογία" είναι επιλέξιμη η επιχείρηση που έχει σαν δευτερεύοντες ΚΑΔ τους:

72191601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

72194000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης  στη συγκεκριμένη δράση, διότι:

1) Η επιχείρηση διαθέτει εξαψήφιο ΚΑΔ (π.χ. 72.19.16) που υπάγεται στη γενική κατηγορία, ήτοι επίπεδο 4 στο σχετικό πίνακα (72.19) και

2) Ο επιλέξιμος ΚΑΔ δύναται να αφορά και δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης.

 

Ερώτηση:

Στο http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/524-404-inv44 βγήκε τροποποίηση του προγράμματος  "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας". Μπορείτε να μου πείτε τι τροποποιήθηκε σε σχέση με την αρχική προκήρυξη?

Απάντηση:

Οι αλλαγές που έγιναν στην αρχική πρόσκληση είναι περιορισμένες, αφορούν κατά κύριο λόγο ζητήματα επικαιροποίησης των σχετικών κανονισμών (δημοσιότητα, υποχρεώσεις δικαιούχων) και δεν τροποποιούν τα σημεία που σχετίζονται με την υποβολή των ερευνητικών σχεδίων.  

 

Ερώτηση:

1ον) Προκειμένου να μπορεί να υποβάλει πρόταση μια επιχείρηση ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να διαθέτει ήδη ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ της πρότασης έναν τουλάχιστον ενεργό ΚΑΔ από αυτούς που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII ή εναλλακτικά μπορεί να προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα δραστηριότητά της έναν ΚΑΔ από την λίστα αυτή ΜΕΤΑ ΤΗΝ υποβολή και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ την έναρξη του έργου.

Σε συνάρτηση με το τελευταίο, οι ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα αυτή απαιτούνται να αφορούν την ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα ή μπορούν να αφορούν και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ Δραστηριότητα της επιχείρησης?

2ον) Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός προτάσεων που μπορεί να υποβάλει μια επιχείρηση στην παρούσα πρόσκληση είτε σαν Συντονιστής είτε σαν Συμμετέχων διακριτός φορέας (partner).

Απάντηση:

Σας ενημερώνουμε ότι:

1)         Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κατά την υποβολή της πρότασης έναν τουλάχιστον ενεργό ΚΑΔ από αυτούς που αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα. Οι εξαψήφιοι ΚΑΔ (π.χ. 72.19.21) που υπάγονται στη γενική κατηγορία, ήτοι επίπεδο 4 στο σχετικό πίνακα (π.χ. 72.19), είναι επιλέξιμοι και είναι δυνατή η υποβολή πρότασης  στη συγκεκριμένη δράση.

2)         Ο επιλέξιμος ΚΑΔ δύναται να αφορά και δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης.

3)         Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει το μέγιστο μία πρόταση ως Συντονιστής.

4)         Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στη συμμετοχή μίας επιχείρησης ως εταίρος σε προτάσεις που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα του φορέα να ανταποκριθεί επιτυχώς στην υλοποίηση παράλληλων ερευνητικών σχεδίων αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης.  

Ερώτηση :

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά τις επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται αναλυτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα  «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικης βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», με κωδικό πρόσκλησης  2267/1.0. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσκληση, αρχικά αναφέρονται ως δικαιούχοι : “Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα” (σελ. 16 της Αναλυτικής Πρόσκλησης). Εν συνεχεία στις βασικές προϋποθέσεις αναφέρει: “Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε)  και ατομικές επιχειρήσεις. (σελ. 16 της Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι νομικής μορφής Συνεταιρισμός. Έχει δικαιώμα υποβολής πρότασης, δεδομένου ότι πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της αναλυτικής πρόσκλησης ;

Απάντηση:

Εκ παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί οι επιχειρήσεις με νομική μορφή «Συνεταιρισμός». Η υπηρεσία θα προχωρήσει άμεσα σε σχετική τροποποίηση της πρόσκλησης ώστε να συμπεριληφθεί η εν λόγω κατηγορία και να είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων.

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω στις σελίδες της προκήρυξης που αναφέρονται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 125-143/147 η στήλη που αφορά το επίπεδο και την αρίθμηση του, τι αφορά και σε τι αναφέρεται ακριβώς αυτή η στήλη?

 Απάντηση:

Ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει τους επιλέξιμους ΚΑΔ για τη συγκεκριμένη δράση. Η στήλη «επίπεδο» αναφέρεται στο επίπεδο ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει τρία επίπεδα ανάλυσης. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε ΚΑΔ τετάρτου (4) επιπέδου, για παράδειγμα:

 

4ψήφιος NACE

Κωδικός Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

26.30

 

4

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

 

Ερώτηση :

Σχετικά με την υποβολή προτάσεων στη δράση  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ: Aγροδιατροφή, υγεία, βιοτεχνολογία, έχω τα ακόλουθα 2 ερωτήματα

  1. Οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια) πρέπει να υποβάλλουν και αυτοί Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ή μόνο οι επιχειρήσεις ? εάν πρέπει να υποβάλλουν και τα Πανεπιστήμια τότε θα πρέπει να μην συμπεριλάβουν κάποια στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που αφορούν αποκλειστικά τις εταιρείες
  2. Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για το προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των φορέων του έργου ? το οποίο όπως κατάλαβα υποβάλλεται αρχικά με την υποβολή της πρότασης

Απάντηση:

Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ συμπληρώνεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση και είναι ο «Συντονιστής».
  2. Δεν υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για το προσύμφωνο συνεργασίας. Στο έγγραφο θα πρέπει να περιγράφονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικά το αντικείμενο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων.

 

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω για το ερευνητικό πρόγραμμα «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» εάν επιτρέπεται η συμμετοχή δύο επιχειρήσεων οι οποίες είναι συνδεδεμένες.

 

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης με τη συμμετοχή δύο επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός δημόσια δαπάνης της πρότασης δε μπορεί να ξεπερνά τις 500.000€. Θα εξεταστεί η σχέση των δύο επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με άλλες προκειμένου να προκύψει ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης και το αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης.  

 

Ερώτηση :

Δυο εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου προτίθενται να υποβάλουν πρόταση στον πλαίσιο της αγροδιατροφής ως ξεχωριστοί φορείς σε συνεργασία με μια εταιρεία από την περιφέρεια Ηπείρου.

Δηλαδή, η πρόταση θα έχει τρεις φορείς, Εργαστήριο 1 ΓΠΑ, Εργαστήριο 2 ΓΠΑ και επιχείρηση. Για το λόγο ότι δεν μου είναι ξεκάθαρο τα επιλέξιμα συνεργαστικά σχήματα δηλαδή πόσοι ερευνητικοί φορείς μπορεί να είναι και πόσες εταιρείες, μπορείτε σας παρακαλώ να μου απαντήσετε ανα το παραπάνω συνεργατικό σχήμα είναι επιλέξιμο;

 

Απάντηση:

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης η συμμετοχή μίας τουλάχιστον επιχείρησης και δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο στις λοιπές συμμετοχές. Το παράδειγμα που αναφέρετε αφορά σε μία εταιρεία και ένα ερευνητικό φορέα, το ΓΠΑ, αφού τα εν λόγω εργαστήρια έχουν κοινή φορολογική υπόσταση (ΑΦΜ), αυτή του Φορέα. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η υποβολή της εν λόγω πρότασης με μέγιστο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 300.000,00€.  

 

Ερώτηση :

Θα μπορούσατε να μου στείλετε ή να μου υποδείξετε από που μπορώ να κατεβάσω τα έντυπα (π.χ. Εντυπο αναλυτικής περιγραφής της πράξης) που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος "ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στην περιφέρεια Ηπείρου".

Απάντηση:

Στο σύνδεσμο http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/524-404-inv44 έχουν αναρτηθεί η πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής, που περιλαμβάνουν το σύνολο των εντύπων (υποδείγματα) που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης. Επισημαίνεται ότι η υποβολή της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

 

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω για το ερευνητικό πρόγραμμα «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» εάν επιτρέπεται η συμμετοχή δύο επιχειρήσεων οι οποίες είναι συνδεδεμένες.

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης με τη συμμετοχή δύο επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός δημόσια δαπάνης της πρότασης δε μπορεί να ξεπερνά τις 500.000€. Θα εξεταστεί η σχέση των δύο επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με άλλες προκειμένου να προκύψει ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης και το αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης.  

 

Ερώτηση :

Στους ερευνητικούς οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης περιλαμβάνονται και τα ΤΕΙ, γιατί στην πρόσκληση γίνεται αναφορά μόνο σε Πανεπιστήμια (λόγω της αλλαγής του νόμου;);

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση «Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας: κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης».

Επομένως, και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να είναι δικαιούχοι της πρόσκλησης.

 

Ερώτηση :

Σχετικά με την υποβολή προτάσεων στη δράση  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ: Aγροδιατροφή, υγεία, βιοτεχνολογία, παρατήρησα ότι στο πεδίο της «περίληψης» δεν υπάρχει από το σύστημα φραγμός όταν συμπληρώνονται περισσότεροι από 1000 χαρακτήρες, που σύμφωνα με την προκήρυξη είναι το όριο - θα υπάρξει πρόβλημα εάν τελικά φορτώσουμε περισσότερους από 1000 χαρακτήρες ? σας θέτω το ερώτημα γιατί 1000 χαρακτήρες (δεν διευκρινίζεται στην προκήρυξη εάν συμπεριλαμβάνονται τα κενά) είναι μικρός αριθμός.

Απάντηση:

Στο πεδίο «Περίληψη» δεν πρέπει να συμπληρώνεται κείμενο με περισσότερους από 1.000 χαρακτήρες. Όπως μας ενημέρωσε η ΜΟΔ ΑΕ, ως τεχνικός υπεύθυνος του ΠΣΚΕ, ακόμη και αν δεν υπάρχει ο περιορισμός στο ΠΣΚΕ μπορεί να επιφέρει δυσλειτουργία κατά την διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Το πεδίο «Περίληψη» πρέπει να συμπληρωθεί και εάν δεν επαρκούν οι 1.000 χαρακτήρες για την αποτύπωση της περίληψης της πρότασης σας, μπορείτε να συμπεριλάβατε συνημμένο αρχείο με το κείμενο που επιθυμείτε.

Επισημαίνεται ότι η καταμέτρηση των χαρακτήρων διαφοροποιείται ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε και ότι στους χαρακτήρες υπολογίζονται ακόμη και τα κενά.

 

Ερώτηση :

Ειδικότερα σε περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλλει σε συνεργασία με έναν ερευνητικό φορέα, ο συνολικός προυπολογισμός μπορεί να φτάσει τις 500.000€ που ειναι ο προυπολογισμός στην περίπτωση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ή υπάρχει κάποιο άλλο όριο;

Απάντηση:

Σύμφωνα την πρόσκληση, παράγραφος 6.4.1 «Προϋπολογισμός έργων», «Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€.»

Επομένως εάν στην πρόταση συμμετέχει μία επιχείρηση ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει της 300.000€.

 

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στο πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" μπορούν να συμμετάσχουν και Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου (π.χ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή ΤΕΙ Πειραιά).

Απάντηση:

Σε συγκεκριμένες προσκλήσεις δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων αξιολόγησης και Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Ερώτηση:

Στο κεφάλαιο 6.4.1. "Προϋπολογισμός Έργων" αναφέρεται ότι : "Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω θα  χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€. Σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο το ανώτατο ύψος δημόσιας δαπάνης για τη χρηματοδότηση έργου στο οποίο συμμετέχουν μία επιχείρηση και δύο ΦΕΤ οι οποίοι (ΦΕΤ) πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση σε ποσοστό 100%.

Απάντηση:

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρετε ο ανώτατος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 300.000,00€.

 

Ερώτηση:

Η εταιρία είναι παράρτημα αλλοδαπής εταιρίας, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα?

Να σας ενημερώσω σχετικά ότι η έδρα της εταιρίας είναι στο εξωτερικό, η  εταιρία δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα και η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται στο υποκατάστημά μας στα Ιωάννινα.

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης στη σχετική πρόσκληση, καθώς στην αίτηση υποβολής στο ΠΣΚΕ αναφέρεται στο σχετικό πεδίο «Η έδρα της επιχείρησης πρέπει να είναι εντός της περιφέρειας Ηπείρου, διαφορετικά θα πρέπει είτε να λειτουργεί παράρτημα στην Περιφέρεια είτε προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε αυτή μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης». Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός επειδή η έδρα της επιχείρησης είναι στο εξωτερικό. 

 

Ερώτηση:

Τα δυο εργαστήρια πράγματι έχουν κοινό ΑΦΜ αλλά το ερώτημα είναι εάν είναι δυνατό να θεωρηθούν ξεχωριστοί φορείς διαφορετικά εργαστήρια ενός Πανεπιστήμιου. Δηλαδή, αν ισχύει στην παρούσα πρόσκληση ότι ίσχυε και στην πρόσκληση του «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» όπου:

«Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:

- διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

- διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου

- διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου».

 

Απάντηση:

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης δε μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστοί φορείς διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου ερευνητικού φορέα.

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech