Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα (7η Τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

 

Προσοχή σημαντικά σημεία 7ης τροποποίησης:

 • Αντικατάσταση του εδαφίου του Κεφαλαίου 6 από «Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Πράξης ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να έχει δημιουργήσει το σύνολο των θέσεων, διαφορετικά η σχετική Πράξη ανακαλείται» σε «Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Πράξης ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να έχει δημιουργήσει το σύνολο των θέσεων, διαφορετικά η σχετική Πράξη ανακαλείται».
 • Προσθήκη στα Κεφάλαια 6 και 12.2 «Λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να παραταθεί οποιαδήποτε προθεσμία της πρόσκλησης.»
 • Προσθήκη εδαφίου στο Κεφάλαιο 12.2 «Κατάργηση θέσης εργασίας εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία της επιχείρησης να προβεί στη πρόσληψη του ωφελούμενου με αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού του επενδυτικού της σχεδίου.»
 • Αντικατάσταση της παραγράφου 12.4 «Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας της θέσης εργασίας που εγκρίθηκε.» με την «Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας καθώς και της θέσης εργασίας που εγκρίθηκε. Δεν αποτελεί αλλαγή ειδικότητας η πρόσληψη ωφελούμενου του ίδιου κλάδου σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001) (π.χ Πολιτικός Μηχανικός με Μηχανολόγο Μηχανικό καθώς ανήκουν στον κάδο ΠΕ Μηχανικών)» ή σύμφωνα με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (επίσημος καθορισμός προσόντων με ΦΕΚ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.λ.π).».

Αντικατάσταση του εδαφίου του Κεφαλαίου 14κ) από «Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση της Πράξης και να ενημερώσει το ΠΣΚΕ» σε «Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) θα πρέπει να το 

 • αντικαταστήσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση της Πράξης και να ενημερώσει το ΠΣΚΕ».
 • Προσθήκη εδαφίου στο Κεφάλαιο 14 κ) «Διευκρινίζεται ότι το δεσμευόμενο προϋπάρχον προσωπικό θα είναι το υφιστάμενο προσωπικό της επιχείρησης του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της πρότασης και με τις ίδιες προϋποθέσεις οι οποίες θα τεκμηριώνονται από το Ε4 και τις ΑΠΔ.»

 

Η πρόσκληση αφορά:

Την ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης :

 • αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ)
 • βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία
 • παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ
 • υγείας/ευεξίας

Σε ποιους απευθύνεται:Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 7/01/2020 ( ώρα 13:00) έως 15/10/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα».

Είδος ενίσχυσης:Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 7.2019. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ 25.99.26, 25.99.29, 25.99.99, 32.12.11.
 • Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.

Να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της 

 • Περιφέρειας Ηπείρου πριν την 1.1.2018.
 • Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση (2018) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν τις 1.1.2018.

 

Τι χρηματοδοτείται:Το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας .

Προϋπολογισμός:Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.000.000,00€.

Διάρκεια των έργων: Η διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους είκοσι  (22) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

 

 

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech