Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων

Οδηγίες υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση της πράξης, (σύμφωνα με την με αρ. πρ. 71259/27-6-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  19-9-2017) (ΑΔΑ:ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ)  Εγκύκλιο οδηγιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850)

pdf2503.29.9.2017 οδηγιες αιτηματων χρηματοδοτησης

pdfΟρθή επανάληψη - Εγκύκλιος οδηγιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech