Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού 1303/2013 ενώ για τη σύνθεση της λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 240/2014. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της και συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της ενώ αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας. Οι διαδικασίες της Επιτροπής εκτελούνται και αποτυπωνονται στο Δίαυλο

pdfΑπόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου
pdfΑπόφαση Σύνθεσης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου
pdfΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Κάθε Ειδική Υπηρεσία/Διαχειριστική Αρχή δύναται για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας να καταρτίζει κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά κατηγορία ενέργειας.

Στη βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε Μελέτες, Εγχειρίδια - Οδηγίες, λοιπό πληφοριακό υλικό που μπορεί να σας βοηθήσει. Επιλέξτε όποια κατηγορία  θελετε παρακάτω

test

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech