Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιοργία καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών εκπόνησης μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών

Παράταση κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως 31/08/2013 της με αριθμό πρωτ. 3273/1-9-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Καταλόγου Παρεχόντων Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας  Ηπείρου και της με αριθμό πρωτ. 3801/7-10-2011 Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσιών, για την κατηγορία Υπηρεσιών «Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Καταλόγου  .doc


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιοργία καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών εκπόνησης μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας προτίθεται να δημιουργήσει και τηρήσει Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών, για την κατηγορία υπηρεσιών «Εκπόνηση μελετών− εμπειρογνωμοσυνών− ερευνών», η οποία κατηγορία εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται.

Ο Κατάλογος με τις υποκατηγορίες του, θα δημιουργηθεί για ένα (1) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί.
Μετά τη δημιουργία του Καταλόγου η Υπηρεσία θα μπορεί να ακολουθεί τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη απόφαση, διαδικασίες ανάθεσης έργων, μέσω επιλογής από τον Κατάλογο.

Η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά των ενδιαφερομένων δεν περιορίζεται χρονικά, αλλά είναι δυνατή καθ’ όλο το διάστημα ισχύος του καταλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  [pdf]

Αίτηση [doc]