Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Μελέτη διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, σχεδιασμός παρεμβάσεων και δράσεων προς υλοποίηση, έλεγχος σκοπιμότητας και καταλληλότητας των σχεδίων που υποβάλλονται από φορείς και επενδυτές

  • Περίληψη. (pdf - Mb 1,71 -MD5 : 07AFE159D9DE11D8F969F8F6030D004C)

  • Μελέτη διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, σχεδιασμός παρεμβάσεων και δράσεων προς υλοποίηση, έλεγχος σκοπιμότητας και καταλληλότητας των σχεδίων που υποβάλλονται από φορείς και επενδυτές. (pdf - Mb 9,34 -MD5 :2431429976B8E7A098D93CE11D131354 )

  • Οδηγοί Αξιολόγησης και Αδειοδότησης. (rar - 19,9 Mb -MD5 : 0A5AFD785B4B6C9CE7B5A53C9087A08C) Αιγοπροβατοτροφικές, Βοοτροφικές, Χοιροτροφικές, Πτηνοτροφικές, Λοιπές Κτηνοτροφικές Μονάδες, Γαλακτοβιομηχανίες, Βιομηχανικά Σφαγεία, Σφαγεία Κουνελιών και Εκτρεφόμενων Θηραμάτων, Πτηνοσφαγεία , Τυποποιητήρια Κρέατος, Μονάδες Επεξεργασίας ΖΥΠ, Ωοσκοπικά κέντρα
  • Οδηγοί Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (rar - 12,2 Mb -MD5 : 1B8C7B39179444D1B9B4C1A55C667762)
    Αιγοπροβατοτροφικές, Βοοτροφικές, Χοιροτροφικές, Πτηνοτροφικές, Σφαγεία - Πτηνοσφαγεία - Τυποποιητήρια Κρέατος, Μονάδες ΖΥΠ, Γαλακτοβιομηχανίες