Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Παράρτημα 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην οποία υπάγονται, ως Υπηρεσιακές Μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου, έξι (6) Ειδικές Υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 5 ΣΔΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Το Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 περιλαμβάνει το σύνολο των Διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται από τις εμπλεκόμενες Αρχές/ φορείς. Οι Διαδικασίες αυτές έχουν ενταχθεί σε εννέα λειτουργικές περιοχές και συνοδεύονται από τυποποιημένα Έντυπα και Λίστες. Στο Εγχειρίδιο, όπου απαιτείται, προσαρτώνται οδηγοί/ οδηγίες που προσδιορίζουν λεπτομερέστερα την εφαρμογή συγκεκριμένων θεμάτων στο πλαίσιο των Διαδικασιών αυτών ή παρέχουν διευκρινίσεις και οδηγίες για τη χρήση των Εντύπων/Λιστών. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι ενιαίο για Πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και, όπου υπάρχει
διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο πλαίσιο μίας ενιαίας Διαδικασίας είτε σε διακριτή Διαδικασία.

Σχετικά αρχεία Παράρτημα 7 ΣΔΕ 

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Το Παράρτημα 6: Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, ενώ γίνεται ειδική αναφορά και για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ.

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 6 ΣΔΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Το Παράρτημα 8: Υποστηρικτικά Έγγραφα ΣΔΕ 2014-2020 περιλαμβάνει τις Υπουργικές Αποφάσεις που σχετίζονται με το ΣΔΕ και άλλα υποστηρικτικά έγγραφα, όπως:

  • Επιστολή για την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης
  • Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Δήλωση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων (Υπόδειγμα)
  • Φάκελος Πράξης
  • Τήρηση εντύπων Διαδικασιών ΣΔΕ

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 8 ΣΔΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech