Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Παρουσίαση

ΕΥΔ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020" καθώς και στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεά Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013" και τα οποία χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου

Σύσταση Υπηρεσίας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (άρθρο 7 ) -

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου _32679-ΕΥΘΥ333-_23-3-2015

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου _97495-ΕΥΘΥ700-_12-9-2017

ΕΥΔ ΕΠ

Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2018 (#EUinMyRegion)
www.php.gov.gr
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
www.espa.gr
www.mou.gr
www.ependyseis.gr
help desk
www.ependyseis.gr/mis
www.ops.gr
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech