Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση της ΕΥΔ και καλούνται να υποβάλλουν :

1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο υπόδειγμα)
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος (υπόδειγμα)

Συμπληρωματικά διευκρινιστικά έντυπα

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech