Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

60 Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ESF60Y   RGB   EL

Το 2017 σηματοδοτεί την 60ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης και της δημιουργίας του ΕΚΤ (1957-2017: 60 χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η ΕΕ αποτελεί κοινότητα κοινών αξιών, και το ΕΚΤ, ως το βασικό της εργαλείο επένδυσης στους ανθρώπους, συνιστά την πρακτική έκφραση αυτών των αξιών.

Οι αποστολές του ΕΚΤ βρίσκονται τώρα περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο των ανησυχιών που διακατέχουν τους ευρωπαίους πολίτες.

Το ΕΚΤ συμβάλλει στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής:

  • Βελτιώνοντας την απασχόληση και τις δυνατότητες απασχόλησης
  • Επενδύοντας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση
  • Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων στην ΕΕ
  • Ενισχύοντας την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

Το ΕΚΤ αποτελεί σημαντικότατο μέσο στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ΕΕ, καθώς και βασικό μέσο επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Το ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης και, χάρη στην ευελιξία του, έχει ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις συναφείς αναδυόμενες προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2007-2013:

  • σε μια ΕΕ που παράγει αποτελέσματα, το ΕΚΤ παρείχε στήριξη σε τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια Ευρωπαίους προκειμένου να βρουν δουλειά
  • σε μια ΕΕ που προσφέρει ενδυνάμωση, το ΕΚΤ βοήθησε 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν προσόντα ή πιστοποίηση. Επιπλέον, 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ αναφέρουν άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των επιπέδων δεξιοτήτων
  • σε μια ΕΕ που προστατεύει, το ΕΚΤ βοηθά τους ανθρώπους να βρουν δουλειά ή να κρατήσουν τη δουλειά τους, αλλά και να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις μιας μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το ΕΚΤ δίνει νέες ευκαιρίες σε άτομα προερχόμενα από μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, και αποβλέπει σε μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και μείωση της φτώχειας.

Το ΕΚΤ παρείχε επίσης σημαντική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής δημόσιων υπηρεσιών όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) και άλλων θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την ανάληψη ενεργού δράσης στην αγορά εργασίας. Υπήρξε το βασικό μέσο στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις, το ΕΚΤ είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στο ΑΕγχΠ της ΕΕ των 28 (αύξηση κατά 0,25%) και στην παραγωγικότητα.

Από το 2014, χάρη στο ΕΚΤ και στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), 2,7 εκατομμύρια νέοι, συμπεριλαμβανομένων 1,6 εκατομμυρίων ανέργων και 700.000 οικονομικά ανενεργών ατόμων, βρήκαν τον δρόμο τους προς την απασχόληση. Από τους συμμετέχοντες αυτούς, 235.000 βρήκαν απασχόληση ως αποτέλεσμα της στήριξης του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ, 181.000 απέκτησαν κάποιο προσόν ως αποτέλεσμα της στήριξης του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ, 100.000 συμμετέχοντες ξεκίνησαν να παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης χάρη στη στήριξη του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ και 275.000 άτομα προερχόμενα από μειονεκτούσες ομάδες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ ή την ΠΑΝ ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία, να παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης, απέκτησαν κάποιο προσόν ή εισήλθαν στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων ως αυτοαπασχολούμενοι.

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech