Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 74 - Πρόσκληση 74/2018 (3403): Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

Γενικές

1.Εταιρία με έδρα εκτός Περιφέρειας Ηπείρου είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα;

Απάντηση: Mία εταιρία με έδρα εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι επιλέξιμη.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι :

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2.Ποιός είναι ο  προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί;

Απάντηση:  Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000,00€.

Ελάχιστο όριο  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 80.000*60%=48.000 ελάχιστη δημόσια δαπάνη.

Μέγιστο όριο  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 330.000*60%=198.000 μέγιστη δημόσια δαπάνη.

3.Ποίο είναι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα διατήρησης του προσωπικού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 της πρόσκλησης :

“Σε περίπτωση που δηλώνεται δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) λόγω του επενδυτικού  σχεδίου απαιτείται η διατήρηση των θέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης όπως αυτή αποδεικνύεται στο τελικό αίτημα επαλήθευσης “.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 της πρόσκλησης :

H παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων των δικαιούχων των   ενισχύσεων γίνεται με διοικητική επαλήθευση και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά, που επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

ΚΑΔ Επένδυσης

 1. **** ΚΑΔ σύμφωνα με την πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμος αλλά στο ΠΣΚΕ δεν παρουσιάζεται σφάλμα στον έλεγχο ορθότητας;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον διαχειριστή του συστήματος ή ο ΚΑΔ που έχει δηλωθεί δεν τον έχετε ορίσει ως ΚΑΔ επένδυσης ή δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι υποχρεωτικές καρτέλες, με τις ελάχιστες εγγραφές που απαιτεί το σύστημα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι λοιποί έλεγχοι.

 1. Μπορεί να υποβληθεί πρόταση όταν ο ΚΑΔ της επιχείρησης που είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την πρόσκληση είναι δευτερεύον;

Απάντηση: ο ΚΑΔ της επένδυσης δεν απαιτείται να είναι ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η ανέγερση κτιρίου που να αποτελεί επέκταση δυναμικότητας;

Απάντηση: Η ανέγερση κτιρίου ή η επέκταση κτιρίου είναι επιλέξιμη μόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετεί τους στόχους της πρόσκλησης .

Επομένως το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά την υλοποίηση επενδύσεων που βελτιώνουν το τεχνολογικό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, να  αποσκοπεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ΜΜΕ:

 • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών , προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
 • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Η επέκταση δυναμικότητας μιας επιχείρησης, δεν αφορά την πρόσκληση.

 1. Η προμήθεια **** μεταφορικού μέσου μικτής χρήσης για τουριστική μονάδα είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα ή μη της προμήθειας  του συγκεκριμένου τύπου οχήματος από την επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της δαπάνης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

 1. Δαπάνη e-shop είναι επιλέξιμη στην εν λόγω δράση στην κατηγορία λογισμικά;

Απάντηση: H δαπάνη e-shop είναι επιλέξιμη δαπάνη  στην κατηγορία λογισμικά.

 1. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για μεταφορικό μέσο ακόμα και για σκάφος;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι  περιορισμοί:

 1. i. Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 2. ii. Το μεταφορικό μέσο να είναι :

− είτε επαγγελματικής χρήσης

− είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

iii. Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρησης και να μην προορίζεται για μίσθωση.

 1. v. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της δαπάνης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η επιλεξιμότητα ή μη της προμήθειας  του μεταφορικού μέσου  από την επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης. Επισημαίνεται ότι η προμήθεια αλιευτικού σκάφους δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Βαθμολογία

 1. Αν μια εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση για σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, τότε η συγκεκριμένη πιστοποίηση εντάσσεται στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που θα δώσουν 10 βαθμούς κατά το στάδιο της αξιολόγησης ( Παράρτημα VII, στο στάδιο Γ);

Απάντηση: Η Πιστοποίηση επάρκειας  σε σχέση με θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας θα σας δώσει την τιμή 10 επί του συντελεστή στάθμισης για να προκύψει η βαθμολογία του κριτηρίου.

 1. 2. Ποια είναι η ελάχιστη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Σύμφωνα  με το Κεφάλαιο 10.3 της πρόσκλησης ελάχιστη συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.

 1. Πως τεκμηριώνεται και τι αφορά το βαθμολογούμενο κριτήριο 4 του σταδίου Γ;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΧ με α/α 19 προκύπτουν τα δικαιολογητικά που αφορούν την επενδυτική πολιτική (ιδιωτική συμμετοχή).

Έγγραφα τεκμηρίωσης επενδύσεων για τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (π.χ. Μητρώο Παγίων, αποφάσεις ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας κ.λ.π.).

Δικαιολογητικά

 1. Σε περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο δεν εντάσσει κτιριακές δαπάνες, θα απαιτηθεί η ενεργειακή του αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β' βάση του ΚΕΝΑΚ; Θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και πριν την υποβολή και μετά;

Απάντηση: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης διαμορφώνονται ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου.

Όταν δεν αιτείται η επιχείρηση κτιριακές δαπάνες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης για τέτοιου είδους δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΕΑ ή Ενεργειακή Επιθεώρηση εφόσον δεν αιτείται δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας.

 1. Όταν υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, απαιτείται μόνο τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο), μόνο το σχετικό πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο/υποθηκοφυλακείο ή και τα δύο μαζί;

Απάντηση: Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται  τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή / και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Κατά την υποβολή   του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης από την επιχείρηση απαιτείται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο.

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech